Laman Web Rasmi

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

Perundangan :: Notis Pemberitahuan

​​Notis Pemberitahuan


Bil.2/2013 Sem.1​ - Keperluan Memastikan a)Program Perlindungan Sinaran; b) Pelan Sekuriti Punca Radioaktif; dan c) Pelan Kecemasan Radiologikal dan Nuklear Diluluskan Untuk Diterimapakai Sebelum Permohonan Lesen (Bagi Maksud Bukan Perubatan)​​


2018

Bil.1/2018
Keputusan Lembaga Mengenai Jawatan Penasihat Perlindungan Sinaran (RPA)New​

2017

Bil.4/2017
Kadar Bayaran Baharu Bagi Buku Pemeriksaan Perubatan LPTA/BM/5 (Seksyen A)
Bil.3/2017
Keperluan Memastikan Kelayakan Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS) Adalah Setara Dengan Aktiviti Yang Dijalankan Oleh Pemegang Lesen
Bil.2/2017
Keperluan Menjelaskan Pembayaran Fee Lesen Dalam Tempoh Dua Puluh Satu (21) Hari Dari Tarikh Kelulusan Permohonan Lesen Di Bawah Akta 304
Bil.1/2017
Mekanisma Kawalseliaan Aktiviti Tenaga Atom Di Bawah Akta 304

2016

Bil.2/2016
Pengunaan Sepenuhnya Perkhidmatan Secara Atas Talian Menggunakan Sistem eLesen-eSPP
Bil.1/2016
Tarikh Bagi Penentuan Status Pengendali Radiografi Industri Sedia Ada Yang Dinilai Berdasarkan Sistem Merit

2015

Bil.3/2015
Semakan Kadar Fi Bagi Kad Pekerja
Bil.2/2015
Kriteria Pertukaran Punca Radioaktif bagi Aktiviti Radiografi Industri
Bil.1/2015 Sem 1
Kriteria Pemarkahan Sistem Merit Bagi Pengendali Bidang Radiografi Industri

2014

Bil.6/2014
Persediaan Menghadapi Risiko Banjir Bagi Pemegang Lesen Yang Memiliki Kemudahan Penstoran Peralatan Sinaran
Bil.5/2014 Sem.1
Cetakan dan pengeluaran Sijil Lesen, Lampiran A dan Lampiran 1 yang telah diluluskan oleh Setiausaha Eksekutif Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (Lembaga) di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) melalui sistem atas talian eLesen-eSPP
Bil.4/2014
Kawalan Aktiviti Import/ Eksport Amang Dan Sebarang Mineral Yang Mengandungi Bahan Radioaktif Semulajadi (Natural Occuring Radioactive Material, NORM) Bagi Kilang Amang Kecil
Bil.3/2014
Pemeriksaan Perubatan Pra-Pekerjaan Hanya bagi Pekerja Di Kawasan Kawalan
Bil.2/2014
Keperluan Melesenkan Pengedar Utama Pendant Yang Mengandungi Bahan Radioaktif Semulajadi Di Bawah Akta 304
Bil.1/2014
Keperluan Baru untuk Pengiktirafan Pengendali dan Pengendali Pelatih

2013

Bil.3/2013
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Bagi Ujian Tanpa Musnah (Non-Destructive Testing, NDT) Bidang Radiografi Industri Tahap 1, 2 Dan 3 Secara Normal Atau Direct Access Untuk Pengiktirafan Pekerja Sinaran Bidang Radiografi Industri
Bil.2/2013 Sem.1​
Keperluan Memastikan a)Program Perlindungan Sinaran; b) Pelan Sekuriti Punca Radioaktif; dan c) Pelan Kecemasan Radiologikal dan Nuklear Diluluskan Untuk Diterimapakai Sebelum Permohonan Lesen (Bagi Maksud Bukan Perubatan)
Bil.1/2013
Standard Silibus Kursus Kesedaran Keselamatan Sinaran

2012

Bil.2/2012 Sem.1
Keperluan Menghantar Penyata Pemilikan (LPTA/BM/3) Secara Atas Talian Melalui Sistem eLesen-eSPP Apabila Menerima Bahan Radioaktif, Bahan Nuklear Atau Radas Penyinaran Daripada Pengguna Yang Bertujuan Untuk Dilupuskan
Bil.1/2012
Penyediaan Dan Pengujian Pelan Kecemasan Radiologikal Dan Nuklear

2011

Bil.4/2011
Perubahan Dalam Sistem Pengisytiharan Syarikat (Self Declaration) Berkenaan Permit Di Bawah Akta Perdagangan Strategik 2010 DIMANSUHKAN
Bil.3/2011
Notis Pemberitahuan Talian "HOTLINE" 1800-88-7999 untuk Kecemasan Sinaran Sahaja
Bil.2/2011 Pin.2
Pengeluaran Lesen Kelas D bagi Aktiviti Pengangkutan dan Lesen Kelas E bagi Aktiviti Import dan Eksport di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304)
Bil.1/2011
Perlaksanaan Peraturan-Peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Keselamatan Asas) 2010

2010

Bil.3/2010 Pin.1
Notis Penguatkuasaan Akta Perdagangan Strategik (AKTA 708)
Bil.2/2010 Pin. 1
Pengecualian Yang Diberikan Kepada Pemegang Lesen Penjual Tendering (Orang Tengah) Yang Hanya Terlibat Dari Segi Dokumentasi Sahaja New​
Bil.1/2010
Status Projektor Gamma Model siri-660, 660A, 660AE, 660B Dan 660BE Di Malaysia Selepas 01 Jun 2013

2009

Bil.2/2009
Menaiktaraf Projektor Gamma 660 Yang Tidak Mempunyai Kunci Keselamatan Automatik (Posilok) DIMANSUHKAN
Bil.1/2009
Arahan Pemberhentian Penggunaan Projektor Gamma Model Sentinel 460 Di Malaysia

2008

Bil.4/2008
Keperluan Menggunakan Overpack (OP & OPL) Semasa Mengangkut Bahan Radioaktif Dengan Bungkusan Type B(U)
Bil.3 Semakan 1/2008
Terima Pakai Nuclear Security Series No . 11 - Security Of Radioactive Sources sebagai Gantian kepada Dokumen Security Of Radioactive Sources (IAEA-TECDOC-1355)
Bil.3/2008
Terima pakai "Code of Conduct on The Safety and Security of Radioactive Sources" dan Dokumen-dokumen;
I. CATEGORIZATION OF RADIOACTIVE SOURCES (IAEA-TECDOC-1344) 
II. SECURITY OF RADIOACTIVE SOURCES (IAEA-TECDOC-1344) 
III. GUIDANCE ON IMPORT/EXPORT OF RADIOACTIVE SOURCES
Bil.2/2008
Simbol Amaran Tambahan Bagi Sinaran Mengion
Bil.1/2008
Panduan Tugas dan Tanggungjawab Pembawa Bahan Radioaktif [LEM/TEK/51]

2006

Bil.1/2006
Keperluan Kawalan Jauh (Winding Cable) Peralatan Gamma Radiografi Industri Memenuhi Standard ISO 3999 Atau Setaraf Dengannya

2004

Bil.1/2004
Perkongsian Bomp-Pit Sementara Bagi Tujuan Aktiviti Radiografi Industri DIMANSUHKAN

2003

Bil.1/2003
Perlantikan Pengendali Pelatih Radiografi Industri Bagi Aktiviti Ujian Tanpa Musnah DIMANSUHKAN

2002

Bil.1/2002
Fee Bagi Permohonan Kebenaran Aktiviti Import/Eksport/Pergerakkan Bahan Radioaktif Import/Eksport Radas Penyinaran Dan Transit

2001

Bil.3/2001
Lesen Bagi Menjalankan Aktiviti Pengangkutan Bahan Radioaktif DIMANSUHKAN
Bil.2/2001
Kursus dan Agensi Latihan Dalam Bidang Perlindungan Atau Keselamatan Sinaran Yang Diiktiraf oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) DIMANSUHKAN
Bil.1/2001
Meningkatkan Langkah-Langkah Untuk Melindungi Semua Bahan Radioaktif, Bahan Nuklear, Benda Ditetapkan dan Radas Penyinaran DIMANSUHKAN

2000

Bil.3/2000
Peperiksaan Pegawai Perlindungan Sinaran DIMANSUHKAN
Bil.2/2000 Sem. 2
Pengawalan dan Perlesenan Uranium Susut (Depleted Uranium) Di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) New
Tajuk: Pengawalan Uranium Susut (Depleted Uranium) Di bawah Akta 304 dan Kadar Fee Bagi Uranium Susut
Bil:02/2000
Tarikh dikeluarkan:06 Februari 2018
Tujuan Notis:Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen serta bakal pemegang lesen mengenai pengawalan dan penetapan fee bagi uranium susut di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).
Tarikh Kuatkuasa: 06 Februari 2018 (Bagi Permohonan Lesen Baharu) 
01 Mac 2018 (Bagi Pemegang Lesen Sedia Ada)
Dokumen: Muat turun
Bil.1/2000
Pengangkutan Gamma Projektor Yang Mengandungi Bahan Radioaktif

1999

Bil.4 Tambahan 1/1999
Certificate Of Compliance For Radioactive Materials Packages For Model No. IR-100 Package, USA/9157 B(U)-85 DIMANSUHKAN
Bil.4/1999
Certificate Of Compliance For Radioactive Materials Packages For Model No. IR-100 Package, USA/9157 B(U)-85 DIMANSUHKAN
Bil.3/1999
Pengiktirafan Semula PPS & PY Yang Akan Tamat Tempoh Sahnya Tanpa Menduduki Semula Peperiksaan DIMANSUHKAN
Bil.2/1999
Meningkatkan Pematuhan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1981 (Akta 304) Dan Peraturan-Peraturan Yang Dibuat Dibawahnya
Bil.1 Tambahan 1/1999
Kehendak-Kehendak Baru Pengangkutan Type B(U) DIMANSUHKAN
Bil.1/1999
Kehendak-Kehendak Baru Pengangkutan Type B(U) DIMANSUHKAN